Electrical Engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrical Engineering

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej serii Elektryka ukazują się od 1960 roku. Początkowo miały charakter wydawnictwa ciągłego, nieregularnego, obecnie zaś są kwartalnikiem. Zawierają prace autorów ze środowiska akademickiego z Polski i z zagranicy. Do druku są przyjmowane artykuły pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.

Scientific Papers of the Poznan University of Technology of Electrical Engineering series appear since 1960. At the beginning they had the character of a periodical, irregular, and now they are quarterly. They contain works of authors from academic community in Poland and foreign. For printing articles are accepted positively evaluated by the reviewers.

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są recenzowane. Za artykuły publikowane w Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering Ministerstwo przyznaje 9 pkt.

Scoring of Polish Ministry of Science and Higher Education
All research articles published in the above journal are reviewed. For articles published in Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering the ministry assigns 9 points.
 

Publikowane są prace z zakresu:
The published works are in the fields:

1. ELECTRICAL ENGINEERING

 1. Electromagnetic field, electromagnetic compatibility
 2. Theory of circuits and signals
 3. Bioelectromagnetism
 4. Power engineering, renewable energy
 5. Electronics and power electronics
 6. Electrical engineering of vehicles
 7. Electrical heating
 8. Electrical machines, electrical drive
 9. Materials technology
 10. Mechatronics
 11. Electrical and electronic metrology
 12. Microprocessor technology and control systems
 13. Lighting technology

Zapraszamy na stronę czasopisma Electrical Engineering.