Procedura wydawnicza

 

 

1. ZGŁOSZENIE PUBLIKACJI DO PLANU WYDAWNICZEGO

Publikacje uwzględnione w planach wydawniczych wydziałów

Raz w roku dziekani proszeni są o sporządzenie planów wydawniczych wydziałów.

Plany sporządza się na formularzach zgłoszenia monografii, skryptu, podręcznika i zeszytu naukowego.

Podpisują je dysponenci środków na sfinansowanie publikacji (dziekan, dyrektor).

Pracę należy dostarczyć w zgłoszonym terminie.

Publikacje, których nie uwzględniono w planie wydawniczym, ale finansowane ze środków wydziałów Politechniki Poznańskiej (PP)

Autor jest proszony o dostarczenie formularza zgłoszenia monografii, skryptu lub podręcznika.

Formularz powinien zawierać zgodę dziekana, dysponenta środkami oraz stopień naukowy, imię i nazwisko recenzenta.

Publikacje finansowane ze środków zewnętrznych

Zgodę Rektora PP muszą uzyskać publikacje:

  • finansowane ze środków zewnętrznych
  • nieuwzględnione w planach wydawniczych wydziałów
  • zgłoszone przez autorów spoza PP oraz emerytowanych pracowników PP.

Prośba o zgodę na publikację powinna zawierać:

  • krótki opis publikacji
  • proponowanego recenzenta
  • informację, że środki, z których będzie finansowana publikacja, pochodzą spoza PP.

Proponowany recenzent powinien spełniać warunki opisane w punkcie 3. Recenzja.

Dalsza procedura recenzyjna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Editorial System.

 

2. DOSTARCZENIE PUBLIKACJI

Plik z publikacją powinien być sformatowany zgodnie z Instrukcją dla autorów. Można skorzystać z szablonu.

Autor jest proszony o przesłanie pliku przez Editorial System (panel redakcyjno-administracyjny).

 

 

Po utworzeniu konta proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi publikacji, koniecznymi materiałami oraz oświadczeniami, które należy złożyć za pośrednictwem Editorial System, m.in. skan pisma z proponowanym recenzentem i podpisem dziekana.

W formie pola wyboru w Editorial System składa się oświadczenia wynikające z etyki publikacyjnej, m.in. dotyczące braku konfliktu interesów z proponowanym recenzentem, praw autorskich, braku plagiatu i autoplagiatu, ghostwriting, gościnnego i honorowego autorstwa.

 

3. RECENZJA

Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanego dzieła, projektu itp. Przełożony nie powinien recenzować prac swojego podwładnego, aczkolwiek w przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od tej zasady. Unikanie wszelkiego rodzaju konfliktów interesów bądź okoliczności, które mogłyby obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej, jest wspólnym obowiązkiem podmiotu zamawiającego recenzję oraz osoby, do której zwrócono się o sporządzenie recenzji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespół do Spraw Etyki w Nauce, Dobre praktyki
w procedurach recenzyjnych w nauce
, Warszawa 2011

 

Po wstępnej weryfikacji tekstu Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej (WPP) w imieniu Prorektora ds. nauki Politechniki Poznańskiej wysyła dzieło do recenzenta – plik z publikacją za pośrednictwem Editorial System, a dokumenty pocztą.

Czas na wykonanie recenzji – do 90 dni.

Recenzent przesyła opinię za pośrednictwem formularza w Editorial System, w którym jest także miejsce na tekst recenzji (części: opisowo-sprawozdawcza, analityczno-krytyczna, wartościująca – konkluzja).

 

4. POPRAWKI PO RECENZJI

Autor otrzymuje publikację wraz z recenzją i niezwłocznie wprowadza poprawki (czas na poprawki autorskie – do 45 dni).

Publikacja powinna być dostarczona do WPP w formie wydruku jednostronnego, a nowa wersja pliku z wprowadzonymi poprawkami recenzenta przekazana za pośrednictwem Editorial System (w systemie autor składa oświadczenie o wprowadzeniu poprawek recenzenta).

 

5. REDAKCJA

Redakcja techniczna i językowa publikacji zgłoszonych przez wydziały PP – bezpłatna (czas oczekiwania na rozpoczęcie redakcji – do 80 dni, zazwyczaj ok. miesiąca).

W przypadkach szczególnie pilnych i finansowanych ze środków zewnętrznych opracowanie redakcyjne jest wykonywane poza godzinami pracy w ramach umowy o dzieło.

Podmiot zlecający zobowiązuje się do pokrycia kosztów, wskazując źródło finansowania na formularzu zgłoszenia monografii, skryptu, podręcznika i zeszytu naukowego.

 

6. WPROWADZENIE KOREKTY I SKŁAD

Poprawki po pierwszej redakcji do pliku wprowadza autor. Równocześnie autoryzuje poprawki redakcyjne (możliwość konsultacji w redakcji).

Skład i łamanie (układ tekstu, położenie elementów graficznych) dopracowuje specjalista DTP w WPP.

Na wniosek autora, w ramach dodatkowego zlecenia, istnieje możliwość odpłatnego wykonania całości opracowania komputerowego, przy czym wymagana jest zgoda podmiotu finansującego.

Wzorce oraz zasady składania i łamania tekstów zawiera instrukcja dla autorów,

 

7. KOREKTA

Korektę, zależnie od zakresu poprawek, wprowadza specjalista DTP lub autor.

 

8. REWIZJA

Ostatni etap poprawek przed oddaniem pliku do druku.

 

9. OKŁADKA

Projekty okładek są wykonywane w WPP. Autor może zaproponować materiały graficzne, do których ma prawa autorskie, oraz ogólny pomysł na okładkę.

Ostateczną decyzję podejmuje redakcja WPP.

Po uzgodnieniu z kierownikiem WPP można zlecić wykonanie okładki zewnętrznemu grafikowi, który jest zobowiązany podpisać umowę z WPP.

 

10. DRUK

Umowa wydawnicza jest zawierana z autorem po oddaniu dzieła do druku.

Nakład – ustala WPP na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania (liczby studentów na danym kierunku) i informacji o potrzebach rynku. Obejmuje również egzemplarze obowiązkowe, autorskie i archiwalne.

Cena sprzedaży – ustala WPP na podstawie poniesionych kosztów.

Druk jest zlecany przez WPP na podstawie zapytań ofertowych i trwa ok. 14 dni od potwierdzenia egzemplarza próbnego.

Egzemplarz próbny służy przede wszystkim kontroli jakości druku, szczególnie fotografii, rysunków, diagramów itp. Autor zapoznaje się z egzemplarzem na miejscu w WPP.

data publikacji: 17 lutego 2022