Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie

OiZ_okladka

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie (ZNPP OiZ) jest recenzowanym czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym, w którym publikowane są prace z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Szczegółowa tematyka czasopisma obejmuje następujące subdyscypliny:

  • zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość,
  • wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie procesami i projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością,
  • zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, zarządzanie logistyką, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem,
  • zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit,
  • teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu i jakości.

Zeszyty Naukowe seria Organizacja i Zarządzanie wydawane są jako półrocznik i stanowią forum wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców oraz specjalistów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Czasopismo jest dwujęzyczne, artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://zeszyty.fem.put.poznan.pl.

ISSN 0239-9415

Punktacja MEiN - 40 pkt.