Biogeotechnika - Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Biogeotechnika - Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa
ISBN
978-83-7143-331-3
Rok wydania: 
2008
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
560

Książka jest rozszerzeniem skryptu pt. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego bu-downictwa. Jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się budownic-twem. Zawiera informacje na temat organizacji biosfery, metod stosowanych przez człowieka w celu poznania i dostosowania środowiska przyrodniczego do wła-snych potrzeb, na temat błędów, jakie może on przy tym popełnić, ich skutków oraz sposobów ich uniknięcia. Na początku zarysowano miejsce biogeotechniki w nauce i działalności ludzkiej, a następnie zaprezentowano podstawy ekologii, scha-rakteryzowano grunt jako podłoże budowlane, omówiono zastosowanie wizji lo-kalnej w inżynierii lądowej i przedstawiono zasady metody obserwacyjno-wskaźnikowej. Omówiono wpływ drzew na stabilność posadowienia obiektu bu-dowlanego oraz wpływ roślin na stateczność skarp i zboczy. Opisano najbardziej znaczące stereotypy geotechniczne oraz przedstawiono 28 przykładów awarii geo-technicznych, które tak dobrano, aby zwrócić uwagę czytelnika na wpływy przy-rodnicze w problemach geotechnicznych i na niedostatki stereotypowych sposo-bów rozwiązywania takich problemów. Cenną, obszerną część książki stanowią dodatki: przewodnik do oznaczania pospolitych roślin wskaźnikowych, atlas geo-techniczny drzew oraz obrazy zależności korelacyjnych parametrów geotechnicz-nych. Interesującym uzupełnieniem i ilustracją przedstawionych wiadomości jest zamieszczona na końcu dokumentacja fotograficzna sytuacji biogeotechnicznych.