Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli

Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli
ISBN
978-83-7775-142-8
Rok wydania: 
2012
Wydanie: 
I
Status: 
niedostępna
Strony: 
284

Książka jest przeznaczona dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki budowli i teorii sprężystości. Zaprezentowano w niej zastosowanie równania pracy wirtualnej do obliczania przemieszczeń układów prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, obliczanie sił wewnętrznych w ramach statycznie niewyznaczalnych metodą sił i metodą przemieszczeń, a także podstawy teorii płyt cienkich. Omówiono zarówno konstrukcje prętowe, jak i ustroje powierzchniowe. Uwzględniono łuki statycznie niewyznaczalne, ramy przestrzenne statycznie niewyznaczalne, metodę Crossa i metodę mieszania, macierzową wersję metody przemieszczeń w odniesieniu do różnych typów konstrukcji, ze szczególnym naciskiem na ramy płaskie. Przedstawiono zagadnienia wpływu dużych sił osiowych na przemieszczenia i siły wewnętrzne w statyce oraz stateczność początkową ram. Wybrane zagadnienia mechaniki ustrojów powierzchniowych posłużyły do prezentacji metod obliczeń mniej znanych niż powszechnie stosowana metoda elementów skończonych: metody pasm skończonych w odniesieniu do płyt, tarcz i tarczownic oraz inżynierskiej, przybliżonej metody obliczania sił w powłokach osiowosymetrycznych. Na zakończenie przedstawiono podstawy sformułowania metody elementów brzegowych w odniesieniu do membran i płyt. Większość rozdziałów zawiera liczne przykłady obliczeń z porównawczą analizą wyników uzyskiwanych dla różnych typów układów konstrukcyjnych.