Modelowanie przelewu ruchu w systemach telekomunikacyjnych ze stratami

Modelowanie przelewu ruchu w systemach telekomunikacyjnych ze stratami
ISBN
978-83-7775-518-1
Rok wydania: 
2018
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
210

Praca jest pierwszym tak obszernym omówieniem zagadnień przelewu ruchu w sieciach wielousługowych ze stratami. Zawarto w niej opracowanie spójnej metodologii modelowania systemów telekomunikacyjnych z przelewem ruchu, obsługujących wielousługowe strumienie ruchu generowane zarówno przez nieskończoną, jak i skończoną liczbę żródeł ruchu

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń 7
1. WSTĘP 11
2. MODELOWANIE SIECI JEDNOUSŁUGOWYCH
Z RUCHEM PRZELEWOWYM 24
2.1. Przelew ruchu w sieciach hierarchicznych z kierowaniem ruchu
drogami alternatywnymi 24
2.2. Ogólny schemat przelewu ruchu 26
2.3. Schemat K¨ostena 28
2.4. Schemat Brockmeyera 34
2.5. Metoda ekwiwalentnych zamian dla ruchu oferowanego PCT1 36
2.5.2. Czastkowy ruch tracony w zasobach wtórnych 40
2.6. Metoda Fredericksa–Haywarda dla ruchu oferowanego PCT1 41
2.7. Metoda Bretschneidera dla ruchu oferowanego PCT2 45
2.7.1. Koncepcja metody 45
2.7.2. Etap 1 46
2.7.3. Etap 2 49
3. MODELOWANIE SIECI WIELOUSŁUGOWYCH
Z RUCHEM PRZELEWOWYM 52
3.1. Reprezentacja ruchu wielousługowego 52
3.2. Ogólny schemat przelewu ruchu wielousługowego 56
3.3. Modelowanie sieci z pełnodostępnymi zasobami wtórnymi i ruchem
oferowanym Erlanga 58
3.3.1. Schemat przelewu ruchu 58
3.3.2. Uogólniony model Fredericksa–Haywarda 59
3.3.2.1. Koncepcja metody 59
3.3.2.2. Model systemu zasobów pierwotnych 60
3.3.2.3. Dekompozycja zasobów pierwotnych 62
3.3.2.4. Parametry ruchu spływającego 64
3.3.2.5. Model zasobów wtórnych 64
3.3.2.6. Kolejność obliczeń 66
3.3.2.7. Przykłady modelowania sieci z przelewem ruchu
wielousługowego 67
3.3.3. Uogólniony model EIG 70
3.3.3.1. Koncepcja metody 70
3.3.3.2. Przykłady modelowania sieci wielousługowych
z przelewem ruchu 74
3.4. Modelowanie sieci z rozproszonymi zasobami wtórnymi i ruchem
oferowanym Erlanga 80
4 Spis treści
3.4.1. Schemat przelewu ruchu 80
3.4.2. Model systemu zasobów pierwotnych 81
3.4.2.1. Model zasobów pierwotnych z równymi
pojemnościami zasobów rozproszonych3.4.2.2. Model zasobów pierwotnych ze zróżnicowanymi
pojemnościami zasobów rozproszonych 84
3.4.3. Parametry ruchu spływającego z zasobów pierwotnych 85
3.4.4. Model zasobów wtórnych 86
3.4.5. Kolejność obliczeń 87
3.4.6. Przykłady modelowania sieci z przelewem ruchu
i rozproszonymi zasobami wtórnymi 8
3.4.6.1. Parametry badanych sieci z pełnodostępnymi
zasobami pierwotnymi 89
3.4.6.2. Parametry badanych sieci z rozproszonymi zasobami
pierwotnymi 89
3.4.6.3. Rezultaty modelowania
3.5. Modelowanie sieci z pełnodostępnymi zasobami wtórnymi
i ruchem oferowanym Erlanga–Engseta–Pascala 96
3.5.1. Wprowadzenie 96
3.5.2. Uogólniony model Fredericksa–Haywarda 97
3.5.2.1. Model zasobów pierwotnych dla ruchu
Erlanga–Engseta–Pascala 97
3.5.2.2. Dekompozycja zasobów pierwotnych 102
3.5.2.3. Parametry ruchu spływającego 107
3.5.2.4. Model zasobów wtórnych 108
3.5.2.5. Kolejność obliczeń 109
3.5.2.6. Przykłady modelowania sieci z przelewem ruchu
Erlanga–Engseta–Pascala 109
3.5.3. Model splotowy 111
3.5.3.1. Podział sieci na podsystemy 112
3.5.3.2. Koncepcja metody 113
3.5.3.3. Kolejność obliczeń 117
3.5.3.4. Przykłady modelowania sieci z przelewem ruchu
Erlanga–Engseta–Pascala 118
3.6. Modelowanie sieci z ruchem elastycznym 120
3.6.1. Wprowadzenie 120
3.6.2. Schemat przelewu ruchu 121
3.6.3. Model zasobów pierwotnych 122
3.6.4. Parametry ruchu spływającego z zasobów pierwotnych 6.5. Model zasobów wtórnych 124
3.6.6. Kolejność obliczeń 125
3.6.7. Przykłady modelowania sieci z przelewem ruchu
i mechanizmem kompresji bezprogowej 126
3.6.8. Komentarz 131
Spis treści 5
3.7. Modelowanie sieci z ruchem adaptacyjnym 131
3.7.1. Wprowadzenie 131
3.7.2. Schemat przelewu ruchu 132
3.7.3. Model zasobów pierwotnych 133
3.7.4. Parametry ruchu spływającego 137
3.7.5. Model zasobów wtórnych139
3.7.6. Kolejność obliczeń 142
3.7.7. Przykłady modelowania sieci z przelewem ruchu
i mechanizmem kompresji progowej 143
4. MODELOWANIE WIELOUSŁUGOWYCH PÓL
KOMUTACYJNYCH Z ŁĄCZAMI PRZELEWOWYMI 146
4.1. Wprowadzenie 146
4.2. Ogólny model pola komutacyjnego 149
4.2.1. Struktura i sterowanie pola komutacyjnego z przelewem ruchu 149
4.2.2. Określanie parametru efektywnej dostępności 152
4.2.3. Model łączy międzysekcyjnych 155
4.2.4. Model łączy przelewowych 156
4.2.5. Prawdopodobieństwo bezpośredniej niedostępności 157
4.2.6. Model wiązek wyjściowych pola komutacyjnego 162
4.3. Prawdopodobieństwo blokady punkt–punkt w polu komutacyjnym
z łączami przelewowymi 163
4.3.1. Wprowadzenie 163
4.3.2. Metoda bezpośrednia PPD 164
4.3.3. Iteracyjna metoda bezpośrednia IPPD 166
4.3.4. Przykłady modelowania pól komutacyjnych z systemem łączy
przelewowych i selekcja punkt–punkt 172
4.4. Prawdopodobieństwo blokady punkt–grupa w polu komutacyjnym
z łączami przelewowymi 176
4.4.1. Wprowadzenie 176
4.4.2. Metoda rekurencyjna Rec 177
4.4.3. Metoda rekurencyjna Overflow-Rec 182
4.4.4. Przykłady modelowania pól komutacyjnych z systemem łączy
przelewowych i selekcja punkt–grupa 85
5. PODSUMOWANIE 189
Bibliografia 192