Obiekt architektoniczny – dzieło sztuki / Architectural facility — work of art

ISBN
978-83-7775-605-8
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
112

Pobierz Obiekt architektoniczny...

Download Architectural facility...

(mniejszy plik / smaller file)

Przeglądaj / Flip through

 

Opracowanie pt. „Obiekt architektoniczny – dzieło sztuki” jest monografią naukową przedstawiającą zagadnienie badawcze dotyczące przestrzeni architektonicznych wyrażanych w działaniach plastycznych. Jej interdyscyplinarne ukierunkowanie wynika nie tylko z potrzeby tego typu badań, ale także z doświadczenia naukowego i artystycznego autorki, wypowiadającej się zarówno w obszarach architektury, jak i malarstwa.

Przenikanie wartości architektonicznych w sztuki plastyczne jest istotnym zagadnieniem badawczym. Eksploracja związków dzieła architektury z dziełem malarskim, a ściślej – związków obiektu architektonicznego z wyrażanymi językiem malarskim emocjami, doprowadziły autorkę do nowatorskiej klasyfikacji przestrzeni. Traktowany jako dzieło sztuki modelowy obiekt architektoniczny determinuje formę przedstawienia-zobrazowania (przestrzeń zobrazowana), skutecznie kierując uwagę na szczegóły oraz ogólny charakter przestrzeni, co wzmacnia siłę przekazu oraz odbioru konkretnej architektury. Transformacja autonomicznych rozważań na wypowiedź plastyczną skutecznie obrazuje celowość stosowania kognitywistycznej metodologii, oferując możliwość prowadzenia autokorekt w trakcie procesów projektowych. Jest także świadectwem współzależności pomiędzy dziedziną nauk technicznych i sztuk plastycznych. Unikatowy charakter opracowania wzmocniono przyjętą metodą badawczą opartą na analizie własnych obrazów autorki.

---------------------

Study entitled "Architectural object - work of art" is a scientific monograph presenting a research issue concerning expressed architectural spaces in art activities. Its interdisciplinary orientation results not only from the need for this type of research, but also from the scientific and artistic experience of the author, expressing herself both in the areas of architecture and painting.

The penetration of architectural values ​​into visual arts is an important research issue. The exploration of the relationship between a work of architecture and a painting, or more precisely, the relationship between an architectural object and the emotions expressed in the language of painting, led the author to an innovative classification of space. A model architectural object, treated as a work of art, determines the form of representation-imaging (depicted space), effectively directing attention to details and the general character of the space, which strengthens the power of communication and the reception of a specific architecture. The transformation of autonomous considerations into an artistic statement effectively illustrates the advisability of using cognitive methodology, offering the possibility of self-correction during design processes. It is also a testimony to the interdependence between the field of technical sciences and fine arts. The unique character of the study was reinforced by the adopted research method based on the analysis of the author's own paintings.

 

Permission to use Obiekt architektoniczny – dzieło sztuki / Architectural facility — work of art under the terms of the
Creative Commons Attribution-Alike 4.0 License (also known as CC-BY-SA),
available at https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
or any other language version of this license or any later version of this license published by Creative Commons.

 

ISBN 978-83-7775-602-7 (printed version)
ISBN 978-83-7775-605-8 (digital version)