Modelowanie dyfuzji innowacji w przedsiębiorstwach klastrów sieciowych na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management

ISBN
978-83-7775-621-8
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna

Pobierz:

Modelowanie dyfuzji innowacji w przedsiębiorstwach klastrów sieciowych na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management

 

Głównym problemem niniejszej monografii było pytanie o to, jakie są przesłanki do możliwie szybkiej, sprawnej i skutecznej dyfuzji koncepcji Lean Management w klastrach sieciowych. Obiektem badań stały się przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe klastrów sieciowych zlokalizowane na terenie całej Polski. Przedmiotem badań zaś była analiza procesu rozprzestrzenienia (dyfuzji) innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management w przedsiębiorstwach klastrów sieciowych.
Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wątki teoretyczne dotyczące istotnych z punktu widzenia pracy zagadnień zostały wzbogacone o badania ankietowe i symulację komputerową.

Autorka przedstawiła w pracy bardzo trudny problem o charakterze ontologicznym. Badania w niej opisane mają charakter empiryczny oraz modelowy. Zaprojektowany model i narzędzia pomiaru dyfuzji Lean Management oraz innowacji są wysoce oryginalne i jednocześnie mają wymiar praktyczno-wdrożeniowy.
Niniejsza monografia jest niezwykle wartościowym opracowaniem naukowym ze względu na złożony problem badawczy, wysoce aktualny dobór przestrzeni, obszaru, pola i obiektów badawczych, oryginalną metodykę i zastosowane narzędzia badań, sieciowo-menedżerską optykę badawczą, logiczną strukturę badań, niekonwencjonalne narzędzia weryfikacji dyfuzji innowacji wspomaganych Lean Management w klastrach sieciowych, wysoce aplikacyjne i praktyczne wyniki badań oraz autorskie, cząstkowe i syntetyczne wnioski.

— prof. dr hab. Kazimierz Perechuda

Autorka podjęła w pracy bardzo ważny i wymagający głębszego zbadania problem, jakim jest dyfuzja innowacji w klastrach sieciowych. Wybór problematyki i obszaru badań należy uznać za nowatorski, a jednocześnie istotny z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania.
Istotną wartość monografii stanowi opracowanie modelu dyfuzji Lean Management i jego weryfikacja. Wykorzystując literaturę przedmiotu oraz wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, autorka określiła kluczowe warunki i sformułowała założenia modelu, a także dokonała aplikacji opracowanego modelu.
Do zalet pracy należą: nowatorska, aktualna problematyka badań i złożony model badawczy; metodyka badań — jej nowoczesność, oryginalność i poprawność; struktura prezentacji naukowej — logiczna, spójna, czytelna; wnioskowanie — dojrzałe, cechujące się umiejętnością syntezy przy jednoczesnej trosce o wnioski szczegółowe; aplikacyjny charakter i możliwość praktycznego zastosowania wyników.

— prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

 

ISBN 978-83-7775-619-5 (wersja drukowana)

ISBN 978-83-7775-621-8 (wersja elektroniczna)
https://doi.org/10.21008/b.978-83-7775-621-8

 

     

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons - uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.