Identyfikacja i ocena niezgodności w systemie zarządzania jakością

ISBN
978-83-7775-623-2
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
197

Pobierz Identyfikację i ocenę niezgodności w systemie zarządzania jakością

Przedmiotem pracy jest problematyka doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w odniesieniu do niezgodności potencjalnych i rzeczywiście występujących. Głównym celem monografii jest opracowanie ekspertowej metody identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością. Autorka stara się odpowiedzieć na następujące pytanie badawcze: W jaki sposób identyfikować i oceniać niezgodności, aby w wyniku podejmowanych działań realizować zasadę ciągłego doskonalenia? Analizy danych zebranych podczas procesu badawczego dokonano m.in. z wykorzystaniem statystyk podstawowych (średniej, mediany, rozkładu kwartylowego), współczynników korelacji (r-Pearsona, Phi Yule’a, punktowo-dwuseryjnej) oraz współczynnika zgodności Kendalla i Smitha. Wyniki badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, stanowiły podstawę do opracowania arkusza samooceny pozwalającego na ocenę stopnia realizowanych działań w zakresie identyfikacji i oceny niezgodności. Zestawienie i statystyczna analiza odpowiedzi endoekspertów posłużyły jako punkt odniesienia i umożliwiły umiejscowienie danego wyniku samooceny na tle innych organizacji (dla ułatwienia interpretacji opracowano formę graficzną w postaci wykresów radarowych). 

 

Spis treści
Wprowadzenie 7
1. Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 13
1.1. Systemowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 13
1.2. Niezgodności w systemie zarządzania jakością 33
1.3. Instrumenty doskonalenia wspomagające identyfikację i ocenę niezgodności 41
1.4. Komputerowe wspomaganie identyfikacji i oceny niezgodności 48

2. Badania własne nad przedsięwzięciami doskonalącymi identyfikację i ocenę niezgodności
w przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem zarządzania jakością 53
2.1. Cele i pytania badawcze 53
2.2. Etapy procesu badawczego. Dobór próby badawczej 55
2.3. Ocena spełnienia systemowych wymagań w odniesieniu do niezgodności 62
2.4. Zaangażowanie pracowników w proces identyfikacji niezgodności 77
2.5. Analiza komputerowego wspomagania identyfikacji i oceny niezgodności 92
2.6. Przedsięwzięcia przeciwdziałające powstawaniu niezgodności 103
2.7. Weryfikacja pytań badawczych 108

3. Aspekt metodyczny i aplikacyjny identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością 115
3.1. Ogólna koncepcja metody 115
3.2. Arkusz samooceny jako narzędzie do ustalenia priorytetów doskonalenia 116
3.3. Model konceptualny metody identyfikacji i oceny niezgodności 143
3.4. Kwestia aplikacyjna oraz wytyczne doskonalenia 156

Podsumowanie 167
Załączniki 171
Literatura 181
Spis rysunków, tabel i załączników 193

 

 

ISBN  978-83-7775-623-2 – wydanie elektroniczne

http://doi.org/10.21008/b.978-83-7775-623-2

ISBN  978-83-7775-593-8 – wydanie drukowane

     

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons - uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.