Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym

ISBN
978-83-7775-640-9
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
210

Pobierz Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym

 

Spis treści
Słownik podstawowych pojęć 8
Wstęp 12
1. Ryzyko zawodowe w środowisku pracy 18
1.1.  Istota ryzyka zawodowego 18
1.2.  Cel przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego 20
1.3.  Determinanty prawidłowego przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego 23
2. Prawne  podstawy  oceny  ryzyka  zawodowego  i  kształtowania  bezpieczeństwa pracy 25
3. Metodologiczne wytyczne oceny ryzyka zawodowego 34
4. Metody oceny ryzyka zawodowego 40
4.1.  Ogólne rekomendacje do zastosowania metod oceny 40
4.2.  Wskaźnikowe metody oceny ryzyka zawodowego 44
4.3.  Matrycowe metody oceny ryzyka zawodowego 45
4.4.  Graficzne metody oceny ryzyka zawodowego 46
4.5.  Ocena  ryzyka  wykorzystująca  pomiary  mierzalnych zagrożeń występujących w środowisku pracy 48
4.6.  Ocena  obciążeń  człowieka  występujących  podczas  wykonywania pracy 49
4.7.  Ocena wypadków i zdarzeń szczególnych o znacznych konsekwencjach 50
5. Charakterystyka przebiegu oceny ryzyka zawodowego 54
5.1.  Struktura prowadzonych działań 54
5.2.  Źródła wykorzystywanych informacji i danych 58
5.3.  Wytyczne przeprowadzenia oceny 63
5.3.1.  Powołanie zespołu do przeprowadzenia oceny 63
5.3.2.  Identyfikacja zagrożeń i uciążliwości 68
5.3.3.  Analiza ryzyka 73
5.3.4.  Oszacowanie poziomu ryzyka 81
5.3.5.  Aktualizacja oceny ryzyka 89
5.4.  Wartościowanie i akceptowalność ryzyka 93
6. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 98
6.1.  Wytyczne dokumentowania oceny ryzyka 98
6.2.  Zakres  dokumentowania  zagrożeń  występujących  w  środowisku pracy i przeprowadzonej oceny ryzyka 100
7. Informowanie o ryzyku zawodowym 105
8. Działania doskonalące 109
8.1.  Cel zastosowania i charakter stosowanych działań doskonalących 109
8.2.  Wytyczne zapewnienia skuteczności działań doskonalących 112
8.3.  Wytyczne wyboru i realizacji działań doskonalących 115
8.4.  Planowanie realizacji działań doskonalących 131
9. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 135
9.1.  Istota zarządzania ryzykiem zawodowym 135
9.2.  Wytyczne zarządzania ryzykiem zawodowym 139
9.2.1.  Struktura zarządzania ryzykiem zawodowym 139
9.2.2.  Uwarunkowania skutecznego zarządzania ryzykiem zawodowym 142
9.3.  Działania doskonalące w zarządzaniu ryzykiem zawodowym 145
9.3.1.  Wybór i zastosowanie działań doskonalących 145
9.3.2.  Planowanie działań doskonalących 153
9.3.3.  Efekty zastosowania działań doskonalących 157
Podsumowanie 160
Literatura 164
Dokumenty techniczne, normy i przepisy prawne 172
Spis tabel 175
Spis rysunków 176
Załącznik I: Wskaźnikowe metody oceny ryzyka zawodowego 177
1. Metoda Risk Score 177
2. Metoda pięciu kroków (Five steps to risk assessment) 181
Załącznik II: Matrycowe metody oceny ryzyka zawodowego 185
1. Matryca ryzyka wg normy DIN V 19250 185
2. Analiza bezpieczeństwa pracy JSA 187
Załącznik III: Graficzne metody oceny ryzyka zawodowego 191
1. Graf ryzyka wg Mayser Polymer Elektronic 191
Załącznik IV: Ocena obciążeń występujących podczas wykonywania pracy 194
1. Ocena ryzyka oparta na zastosowaniu Manual Handling Assessment Charts (MAC) 194

 

ISBN 978-83-7775-640-9 (wersja drukowana)

ISBN 978-83-7775-641-6 (wersja elektroniczna)

https://doi.org/10.21008/b.978-83-7775-641-6

 

 

    

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons — uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.