Studium konstrukcji pompy wtryskowej o napędzie hipocykloidalnym

ISBN
978-83-7775-662-1
Rok wydania: 
2022
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
170

Przedmiotem monografii jest konstrukcja autorskiej pompy wtryskowej stanowiąca substytut wysokociśnieniowych pomp paliwowych. Urządzenie ma innowacyjny napęd, który w swym działaniu wykorzystuje przekładnię hipocykloidalną. Z uwagi na szereg nietypowych cech przedstawiona koncepcja daje możliwość dostosowania konstrukcji do konkretnej aplikacji, tym samym potencjał użycia zaproponowanej pompy wykracza poza zastosowania jedynie motoryzacyjne. W książce opisano etapy powstawania konstrukcji od zdefiniowania problemów po wykonanie prototypu.
Monografia stanowi pożyteczne źródło wiedzy zarówno dla  inżynierów zajmujących się projektowaniem maszyn, jak również studentów kształcących się na specjalnościach związanych z mechaniką i budową maszyn.

 

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli     7
Streszczenie      9
1.  Wstęp      11 
2. Analiza wybranych rozwiązań stosowanych w pompach wtryskowych     15 
2.1. Problemy użytkowe      15
2.2. Tendencje rozwojowe      32 
3. Pompa wtryskowa z napędem hipocykloidalnym      39 
3.1. Charakterystyka rozwiązania – geneza i opis napędu      39 
3.2. Obliczenia wstępne      42 
3.3. Warianty konstrukcyjne      46
3.4. Wybór liczby sekcji tłoczących     52
3.5. Rozkład sił      62 
3.6. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji      73
3.7. Uszczelnienie sekcji tłoczącej      87
4. Wybrane cechy użytkowe pompy wtryskowej z napędem hipocykloidalnym     94
4.1. Wykorzystanie efektu desorpcji gazu z roztworu      94
4.1.1. Istota zjawiska      94
4.1.2. Modelowanie kawitacyjnych przepływów paliwa      99
4.2. Użycie materiałów ceramicznych      110
4.2.1. Problematyka zagadnienia      110
4.2.2. Charakterystyka Al2O3 oraz SSiC      112
4.2.3. Analiza MES i wyniki symulacji      119
4.2.4. Podsumowanie analizy      125
4.3. Zastosowanie wzmacniacza hydraulicznego      126
4.4. Koncepcja użycia suspensji węglowo-wodnej      129
5. Podsumowanie      137
Literatura      144
Summary      156
Załącznik      158