Współczesna przestrzeń publiczna w powiecie poznańskim. Krajobrazowa metoda pomiaru jakości przestrzeni publicznej

ISBN
978-83-7775-664-5
Rok wydania: 
2022
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
486

Książka zawiera diagnozę stanu współczesnych przestrzeni publicznych w powiecie poznańskim. Wykorzystana metoda pomiaru opiera się na modelu oceny krajobrazowej, łączącej cechy i elementy przestrzeni z postrzeganiem jej jakości. Poddany obserwacji zestaw cech i elementów utworzono na podstawie przeglądu praktyk kształtowania przestrzeni publicznych w różnych miastach świata. Każdą z pozycji zestawu scharakteryzowano także w kontekście krajowym. Tak opracowany wzorzec skonfrontowano z wynikami kwerendy terenowej przeprowadzonej w 2017 roku w powiecie poznańskim. Rezultatem pracy jest omówienie typologii obecnie występujących problemów przestrzeni publicznych oraz identyfikacja ich przyczyn. Książkę kończy zestaw rekomendowanych działań naprawczych oraz propozycja etapów ich wdrażania.