Instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

ISBN
978-83-7775-741-3
Rok wydania: 
2024
Wydanie: 
I
Status: 
nowość
Strony: 
197

Pobierz  Instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

W niniejszej monografii przyjęto definicję ryzyka, zgodnie z którą jest to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze negatywnym dla dotkniętego nim podmiotu, przy czym nie jest możliwe jego całkowite wyeliminowanie, a jedynie redukcja lub akceptacja. Ryzyko ma charakter ilościowy, a więc można je oszacować lub poznać prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości, w przeciwieństwie do niepewności, której możliwości i szanse zaistnienia nie są znane. Punktem wyjścia w analizie ryzyka jest jego identyfikacja.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Istota i rodzaje ryzyka, zarządzanie ryzykiem 9

Istota, geneza i rodzaje ryzyka 9
Wybrane koncepcje zarządzania ryzykiem 11
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 19
Ryzyko a wielkość przedsiębiorstwa 30
Rozdział 2. Wpływ internacjonalizacji na ryzyko w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 49

Internacjonalizacja w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 49
Internacjonalizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 63
Rodzaje w i przedsiębiorstw.72 2.3.1.Ryzyko walutowe

Ryzyko utraty płynności finansowej 77
Inne rodzaje ryzyka w internacjonalizacji 79
Metody zarządzania ryzykiem w internacjonalizacji MSP 83
Ryzyko internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań własnych 98
Rozdział 3. Rola instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem w internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 116

Wymiana walut 118
Akredytywy 119
Inkaso dokumentowe i finansowe 122
Faktoring i forfaiting 124
Gwarancje bankowe 127
Kredyt handlowy 128
Ubezpieczenia 129
Instrumenty pochodne w finansowaniuryzyka130
Kontrakty futures i forward 138
Opcje i strategie opcyjnie139
Transakcje swap 142
Rola instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem w internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań własnych 144
Zakończenie 171

Bibliografia 175

Załączniki 197