Właściwości gazowych i próżniowych wysokonapięciowych układów izolacyjnych

Właściwości gazowych i próżniowych wysokonapięciowych układów izolacyjnych
ISBN
978-83-7143-348-1
Rok wydania: 
2008
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
136

W książce sklasyfikowano dielektryki i omówiono ich podstawowe właści-wości fizyczne. Przedstawiono procesy jonizacyjne i dejonizacyjne, zachodzące w gazach i próżni oraz na powierzchniach elektrod układów izolacyjnych z tymi dielektrykami, odgrywające istotną rolę w inicjowaniu i rozwoju przeskoku elektrycznego. Omówiono zjawisko odrywania od powierzchni elektrod i prze-mieszczania pod wpływem pola elektrycznego małych naładowanych bryłek materiału – mikrocząstek oraz jego rolę w inicjowaniu przeskoku. Zaprezento-wano i przeanalizowano mechanizmy inicjowania i rozwoju przeskoku elek-trycznego w gazach i próżni. Omówiono właściwości elektryczne wysokonapię-ciowych gazowych i próżniowych układów izolacyjnych oraz wpływ na nie podstawowych czynników fizycznych stanu układu izolacyjnego. Na zakończe-nie porównano właściwości elektroizolacyjne próżni i sześciofluorku siarki, uważanego obecnie za najlepszy z gazowych ośrodków elektroizolacyjnych.