Economic and social aspects of modern enterprises

Economic and social aspects of modern enterprises
ISBN
978-83-7143-902-5
Rok wydania: 
2010
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
126

Monografia dotyczy ekonomicznych i pozaekonomicznych uwarunkowań rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Publikacja przedstawia różne wymiary funkcjonowania przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji i coraz silniejszej konkurencji oraz różne perspektywy badawcze, w jakich można opisywać i wyjaśniać główne determinanty ich rozwoju. Praca ma charakter interdyscyplinarny, podejmuje zagadnienia z zakresu mikro- i makroekonomii, nauk o finansach, polityki społecznej, nauk o zarządzaniu. W kolejnych rozdziałach analizowane są następujące obszary problemowe: zagrożenia upadłością firm i nadzór właścicielski, wpływ prawa o zamówieniach publicznych na możliwości działania firm z sektora MSP, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie bankami, rola korporacji międzynarodowych we współczesnej gospodarce, zarządzanie wiedzą oraz problem agencji w zarządzaniu aktywami zakładowych systemów emerytalnych.