Zarys kwalitologii

Zarys kwalitologii
ISBN
978-83-7143-907-0
Rok wydania: 
2010
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
178

W książce przedstawiono wstępną, uproszczoną i ogólną autorską koncepcję tworzenia i kształtu kwalitologii z możliwością jej dalszego uszczegółowiania i rozwoju. Ogólną strukturę książki tworzy sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera praktyczne i teoretyczne uzasadnienie potrzeby stworzenia podstaw i wyodrębnienia nowej dyscypliny naukowej o nazwie kwalitologia. W rozdziale drugim opracowano koncepcję standardowych elementów przedmiotu kwalitologii, właściwych dla każdej dyscypliny naukowej: brany pod uwagę zakres rzeczywistości, wzgląd badawczy, cele badań oraz instrumentarium badawcze; przedstawiono także koncepcję podziału kwalitologii. W rozdziale trzecim zaproponowano konwencję terminologiczną oraz klasyfikację cech i jakości. W rozdziale czwartym wyszczególniono i scharakteryzowano zestaw sześciu podstawowych operacji dotyczących jakości: określanie, systematyzowanie, porównywanie, wartościowanie, optymalizowanie i zarządzanie. Rozdział piąty zawiera zestawienie i charakterystykę jedenastu zasad podejścia jakościowego, które mogą być zastosowane w procesach poznawania i kształtowania rzeczywistości. W rozdziale szóstym zaprezentowano wybrane zastosowania i funkcje kwalitologii, a zwłaszcza ogólnej teorii jakości. Praca nad książką była ukierunkowana na kilka celów. Dominuje niewątpliwie cel poznawczy, wyrażający się w dążeniu do systematyzacji i wzbogacenia wiedzy o jakości, a szczególnie do jej metodologicznego uporządkowania. Zaprezentowane wyniki badań teoretycznych mogą ponadto stanowić materiał źródłowy wykorzystywany w ogólnym kształceniu podstawowym na różnych kierunkach studiów, rozszerzającym uniwersalną perspektywę poznawczą o podejście jakościowe, a w szczególności w kształceniu menedżerów zajmujących się zarządzaniem jakością. Książka będzie także pełnić funkcję podręcznika do wykładów z przedmiotu autorskiego elementy kwalitologii.