Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych do zagadnień przewodzenia ciepła

Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych do zagadnień przewodzenia ciepła
ISBN
978-83-7143-938-4
Rok wydania: 
2011
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
130

Książka dotyczy zastosowania metody rozwiązań podstawowych do rozwiązywania zagadnień odwrotnych przewodzenia ciepła. Metoda rozwiązań podstawowych jest metodą numeryczną przeznaczoną do rozwiązywania pewnych problemów brzegowych oraz brzegowo-początkowych opisanych równaniami różniczkowymi o pochodnych cząstkowych. W pracy zaprezentowano przede wszystkim wyników badań autorów nad zastosowaniami metody rozwiązań podstawowych do prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. W rozdziale pierwszym podano podstawowe równania oraz warunki brzegowe i początkowe dotyczące przewodzenia ciepła. Omówiono również istotę metody rozwiązań podstawowych. Zastosowanie tej metody do rozwiązywania zagadnień prostych przewodzenia ciepła w przypadku stacjonarnym przedstawiono w rozdziale drugim, a w przypadku niestacjonarnym – w rozdziale trzecim. W rozdziale czwartym opisano wykorzystanie metody rozwiązań podstawowych do rozwiązywania wybranych zagadnień odwrotnych przewodzenia ciepła w przypadku ustalonym, a w rozdziale piątym – jej zastosowanie w przypadku nieustalonym. Rozdział szósty poświęcono rozwiązaniu zagadnienia projektowego (odwrotnego) chłodzenia pierścienia z użyciem metody rozwiązań podstawowych, a w rozdziale siódmym omówiono wykorzystanie metody rozwiązań podstawowych i elementu skończonego do rozwiązywania zagadnienia odwrotnego w obszarze wielospójnym.